Funkcje biznesplanu

Written by admin on 8 kwietnia 2017 and posted in Biznes.
Biznes plan spełnia w firmie różnorakie funkcje, które można podzielić na:
  • wewnętrzną i zewnętrzną
  • główne i wspomagające
Funkcja wewnętrzna oznacza, że plan wykorzystywany jest jako wewnętrzny dokument planistyczny, niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem. Umożliwia on kierownictwu firmy zorganizowane planowanie rozwoju firmy i przewidywanie wszelkich zmian  w przyszłości. Kierownictwo firmy po szczegółowym przemyśleniu swoich założeń oraz ustaleniu misji i celów powinno określić poziom oczekiwań, z którymi w przyszłości będzie można porównać osiągane wyniki oraz dobrać wskaźniki służące do pomiaru stopnia i kontroli ich realizacji. Podczas przygotowania biznesplanu należy uwzględnić warunki niezbędne do osiągnięcia założonych celów, np.: zwiększenie efektywności zarządzania , unowocześnienie środków produkcji, rozwój rynku oraz pozyskiwanie środków finansowych. Raelizacja tej wewnętrznej funkcji powinna doprowadzić  do ujawnienia mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa.
Realizując funkcję zewnętrzną biznesplan ma podstawowe znaczenie dla uatrakcyjnienia przedsiębiorstwa dla potencjalnych inwestorów w celu pozyskania z zewnątrz środków potrzebnych na finansowanie zaplanowanych przedsięwzięć. Plan powinien eksponować silne strony firmy, ukazywać jej słabe strony (wraz z propozycjami środków zaradczych), przedstawiać stan bieżący i potrzeby oraz przyszłe perspektywy i zamierzenia, a jednocześnie realistycznie ukazywać trudności i sposoby ich pokonywania. Zewnętrzna funkcja biznesplanu sprowadza go do roli wymaganego dokumentu przy składaniu wniosków o uzyskanie kredytu. Przygotowanie biznes planu,  jako dokumentu, który kreuje rozwój danego przedsiębiorstwa jest podstawą  do sprawdzenia wszelkich możliwości związanych z rozpoczęciem działalności lub rozwojem firmy oraz środków materialnych posiadanych pzrez firmę. 
Wypadkową obu funkcji jest sformułowana przez kierownictwo firmy wiązka strategicznych celów i kierunków jej rozwoju w bliższej i dalszej perspektywie. Obie te funkcje są ze sobą sprzężone i wzajemnie sie uzupełniają, przy czym dla celów wewnętrznych sporządza się wersję bazową , a dla celów zewnętrznych sporządza się wersję pełną biznesplanu.
Funkcja główna biznesplanu:
  • funkcja decyzyjna, ponieważ biznesplan jako całość jest decyzją, a w szczegółach składa się ze strumienia decyzji
  • funkcja informacyjna, która ujawnia się w tym, że plan składa się z szeregu informacji zarówno przeszłych jak i teraźniejszych i przyszłych, które są podstawą dla m.in.:wykonawców tego planu , klientów i decydentów firmy
  • funkcja rachunku ekonomicznego , która jest rezultatem tego, iż biznes plan jest skierowany na operację opłacalną finansowo, co jest możliwe poprzez porównanie nakładów z efektami
  • funkcja kierowania, która wiąże  się z realizacja planu poprzez podejmowanie określonych w nim decyzji czyli wprowadzanie jego założeń w życie
  • funkcja twórcza , nazywana motoryczną związana jest z tym, że opracowanie, weryfikacja czy tez wykonanie biznesplanu pobudza jego autorów jak i realizatorów do poszukiwania nowych lepszych rozwiązań
Funkcja wspomagająca biznesplanu:
  • funkcja organizacyjna ,  gdyż pozwala on organizować pracę , uporządkować dokumentację i ewidencję, zaprowadzić ogólny ład w firmie
  • funkcja narzędziowa, która ujawnia się w tym , że aby osiągnąć cele  i efekty założone w biznesplanie uruchamiane są różne metody , środki i sposoby działania
  • funkcja, która uwidacznia się w tym, że regulowane są przepływy finansowe, co jest wywołane wykonaniem biznesplanu
Wszystkie funkcje powinny być uwzględnione w procesie sporządzania biznesplanu, gdyż jest to podstawa do prawidłowego sporządzenia przewodnika  do prowadzenia i realizacji zakładanych celów działalności gospodarczej.