Cechy skutecznego biznesplanu

Written by admin on 8 kwietnia 2017 and posted in Biznes.
Można wyróżnić wspólne cechy, które stanowią fundament biznesplanu i z dużym prawdopodobieństwem uczynią go skutecznym narzędziem planistycznym. Należą do nich:
 • Kompleksowość – czyli ujęcie istotnych elementów przedsięwzięcia, które mogą mieć wpływ na jego realizację . Częstym błędem popełnianym przy opracowywaniu biznesplanu jest dążenie do ujęcia jak największej ilości szczegółowych informacji. Plan taki staje się nieczytelny, staje się opracowaniem zbyt obszernym , wymagającym długiego czasu na analizę i podjęcie właściwych decyzji. W celu uniknięcia takiej sytuacji należy z góry założyć zwięzłą formę biznesplanu.
 • Operacyjność – możliwość przełożenia treści biznesplanu na konkretne decyzje. Sprawa wdrożenia biznesplanu jest tak samo ważna jak jego stworzenie. Z praktyki wiadomo , że znaczna część biznesplanów przyjętych do realizacji  nie jest realizowana lub ich realizacja napotyka trudności natury organizacyjnej. W celu zapewnienia operacyjności warto jest wyposażyć biznesplan w załącznik określający wynikające z niego zadania, terminy ich realizacji oraz osoby za to odpowiedzialne.
 • Objętość biznesplanu – profesjonalny biznesplan nie może być dokumentem zbyt krótkim. Niestety, niemożliwe jest opracowanie biznesplanu na kilku kartkach. Same zestawienia tabelaryczne planu finansowego zajmują objętość kilku stron. Dochodzi do tego oczywiście część opisowa, zawierająca liczne założenia, oraz część biznesplanu zawierająca różne wnioski. Plan nie może być także dokumentem zbyt rozbudowanym, idącym w setki stron i całą masę skomplikowanych obliczeń z którymi gruntowne zapoznanie się zajmie wiele godzin. Zbyt rozbudowany biznesplan jest po prostu mało praktyczny. W przypadku małej firmy, czy niewielkiego przedsięwzięcia gospodarczego, biznesplan da się ująć na kilkunastu stronach. W przypadku dużego przedsięwzięcia lub dużej firmy, biznesplan zajmie kilkadziesiąt stron. Jego optymalna wielkość nie przekracza 100 stron , nie licząc załączników z np. wariantowym planem finansowym. Bez względu na wielkość przedsięwzięcia należy zawsze dążyć do możliwie syntetycznego ujęcia zagadnienia.
 • Wysoka jakość – biznesplan jest dokumentem , precyzuje główne decyzje  przedsiębiorstwa.  W relacjach zewnętrznych , biznesplan jest niejako wizytówką przedsiębiorstwa. Można powiedzieć , że zawartość biznesplanu jak i jego forma zewnętrzna świadczy o poziomie zarządzania w firmie . Dlatego dążyć należy do maksymalnie wysokiej jakości opracowania i to we wszystkich jej aspektach.
 • Celowość – całość opracowania  jest rozpracowaniem czy też wszechstronnym opracowaniem celu lub celów. Określenie celu tworzenia biznesplanu dostarcza w dużym stopniu informacji o jego schemacie.
 • Konkretność – sformułowania i liczby znajdujące się w biznesplanie powinny być konkretne. Krasomówstwo i efekciarstwo mogą przynieść skutek odwrotny od oczekiwanego.
 • Rzetelność założeń i wiarygodność danych – wnikliwa analiza  i ocena biznesplanu przez kompetentnego fachowca pozwala wielokrotnie wykryć próby manipulowania danymi w biznesplanie. W celu uniknięcia błędu na skutek nierzetelności założeń i  manipulacji danymi każdy biznesplan służący podejmowaniu ważnej strategicznej decyzji, powinien być opiniowany przez jednego lub najlepiej kilku niezależnych ekspertów. Decyzję na podstawie biznesplanu można wówczas podjąć na podstawie pozytywnych opinii recenzentów.
 • Użyteczność – opracowanie biznesplanu powinno być użyteczne, przydatne w procesie zarządzania firmą lub w innym aspekcie ( np.opracowywanie strategii marketingowej czy uzyskanie środków na nowe inwestycje, itp.)
 • Elastyczność – oznacza możliwość wprowadzania korekty biznesplanu gdy pojawiają się nieoczekiwanie nowe ważne czynniki lub inne podstawowe dane.
 • Zwięzłość – polega na krótkim, zwięzłym formułowaniu biznesplanu w opisie jak i w liczbach.
 • Przejrzystość – wiąże się z czytelnością  planu, prostotą całej jego konstrukcji , przekazywaniem informacji w pełni zrozumiałych (unikanie słownictwa technicznego, sloganów i gwary środowiskowej itp) Czytelni biznesplanu powinien znaleźć w nim odpowiedzi na pytania, które go nurtują. Nie powinien mieć trudności z odnalezieniem w treści planu kwestii szczególnie go nurtujących.  Aby przekonać czytelnika biznesplanu do idei , należy skupić się jedynie na podkreśleniu  wpływu danych zawartych w biznesplanie , na decyzje strategiczne. Każde zagadnienie , które może zainteresować czytelnika  powinno być opisane wyczerpująco lecz zwięźle.
 • Funkcjonalność – rozumiana tu jako zasada budowy biznesplanu, uwzględniająca funkcje główne i wspomagające.
 • Czytelność – czyli jasność  i klarowność przekazywanych informacji, wniosków i przejrzystość treści . Biznesplan nieczytelny , zagmatwany i bałaganiarski zostanie natychmiast odrzucony przez osoby weryfikujące.
 • Adekwatność –  oznacza dostosowanie dokumentu pod względem formy oraz treści do celu, któremu służy, a także wymagań i potrzeb odbiorcy.
 • Okresowość –  okres na jaki sporządzony jest biznesplan , powinien obejmować czas od  wydatkowania pierwszych nakładów inwestycyjnych  do momentu pełnego zwrotu nakładów inwestycyjnych. W zależności od wielkości przedsięwzięcia , biznesplan obejmuje okres od kilku miesięcy do kilku lat.
 • Realizm – dane zawarte w biznesplanie powinny być realne, wiarygodne i obiektywne. W przypadku wykrycia nierzetelności biznesplan nie zyska akceptacji. W celu wyeliminowania ryzyka  uznania biznesplanu za nierealistyczny ,  warto przed jego złożeniem do weryfikacji poddać go dodatkowej analizie przez osobę trzecia , najlepiej nie związana z opisywanym w planie przedsięwzięciem.
 • Uczestnictwo kadry kierowniczej – w praktyce biznesplany są przygotowywane przez firmy zewnętrzne – konsultingowe. Firmy takie dysponują fachowcami posiadającymi wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie. Posiadają przygotowanie metodyczne i doświadczenie oparte na dziesiątkach i setkach różnych przypadków. Włączanie firm zewnętrznych daje pewność , że biznesplan będzie opracowany szybko i fachowo, będzie dobrej jakości , a czas pracy nad nim będzie skrócony do niezbędnego minimum. Jednak właściwy  model organizacji pracy nad biznesplanem powinien zakładać , że główne założenia biznesplanu formułuje kierownictwo zakładu, natomiast konsultanci służą pomocą przy ich konkretyzacji. Konsultant nie może wyręczyć kadry kierowniczej , która odpowiada za przyjęte w biznesplanie założenia i będzie kierowała ich wdrożeniem. W praktyce zdarza się, że kadra kierownicza  nie uczestniczy w przygotowaniu biznesplanów, ale takie przypadki braku kompetencji  menedżerskich, występują coraz rzadziej.
 • Wariantowość –  oznacza  przedstawienie różnych możliwości rozwoju sytuacji. Zdarza się, że na skutek okoliczności,  których nie wzięto wcześniej pod uwagę , a ich przewidzenie było bardzo trudne , czy wręcz niemożliwe, istotne elementy biznesplanu kształtują się na poziomie znacząco innym niż pierwotnie zakładano, co w konsekwencji prowadzi do uzyskania wyników różniących się znacznie od początkowo zakładanych. Zaleca się w związku z tym opracowanie kilku wariantów kształtowania się wyniku finansowego. Jeden może być bardziej pesymistyczny , drugi bardziej optymistyczny. Wariantowość biznesplanu bardzo dobrze wpływa na jego wiarygodność.
 • Poufność – pamiętajmy o tym , że każdy biznesplan zawiera tajemnice firmy. W związku z czym nie jest dokumentem, który jest szeroko rozpowszechniany ani na zewnątrz , ani wewnątrz firmy. Krąg bezpośrednich odbiorców biznesplanu powinny stanowić osoby kluczowe w firmie. W pierwszej kolejności zarząd, dyrektorzy wykonawczy, ewentualnie niektórzy specjaliści. Poza firmą odbiorcami biznesplanu mogą być : właściciele przedsiębiorstwa, urzędnicy bankowi  czy funkcjonariusze urzędów państwowych i inne upoważnione i zobowiązane do zachowania poufności osoby. W celu zachowania poufności dobrze jest zaopatrzyć biznesplan klauzulą ,,poufne” i rozprowadzać w ograniczonej liczbie egzemplarzy ściśle według rozdzielnika. Nieprzestrzeganie tej zasady może narazić firmę na ryzyko bardzo poważnych strat.
 • Długofalowość –  w przypadku planowania przedsięwzięcia inwestycyjnego oznacza, że biznesplan  powinien swoim horyzontem czasowym obejmowć cały okres od momentu wydatkowania pierwszych nakładów inwestycyjnych do momentu pełnego zwrotu zainwestowanych środków. Biorąc pod uwagę różne przypadki inwestycji, raz będzie to okres kilku lat, innym razem – kilkunastu, niekiedy zaś zdecydowanie krótszy np. kilkunastu , czy nawet kilku miesięcy.
Wymienione cechy stanowią fundament budowy biznesplanu. To właśnie cechy te kwalifikują  dany biznesplan do opracowań dobrych lub złych, które warto realizować lub należy ignorować. Dlatego cechy skutecznego biznesplanu stają się równocześnie zasadami sporządzania biznesplanów.